Constructie Adviesbureau G en V Gardien en Vrolijk Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen

Artikel 1: Begripsbepalingen

advies

het resultaat van de werkzaamheden van de adviseur;

advieskosten

het honorarium en de kosten, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

adviseur

de partij die de opdracht aanvaardt;

architect

in het kader van deze regeling genoemd adviseur;

consument

een natuurlijke persoon, die te dezen niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;

derden-adviseurs

adviseurs, die geen partij zijn bij de opdracht opgedragen aan de adviseur;

deze regeling

Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur DNR 2011;

detacheren

het ter beschikking stellen van een of meer natuurlijke personen aan een opdrachtgever teneinde onder diens leiding en toezicht werkzaamheden te verrichten;

documenten

informatiedragers in welke vorm dan ook;

fase

een afgebakend stadium met een gedefinieerd en toetsbaar resultaat;

honorarium

de vergoeding die de adviseur toekomt voor diens werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

ingenieur

in het kader van deze regeling genoemd adviseur;

kosten

toezichtskosten en bijkomende kosten, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

object

het in het kader van het project uit te voeren product van stoffelijke aard;

opdracht

de overeenkomst tussen opdrachtgever en adviseur;

opdrachtgever

de partij die de opdracht verleent;

participant

elke deelnemer aan het project, onder wie opdrachtgever, adviseur, derdenadviseurs en zij die het object uitvoeren;

project

het geheel van activiteiten, waaronder de aan de adviseur opgedragen werkzaamheden, gericht op de totstandbrenging van hetgeen de opdrachtgever beoogt;

rechten van de adviseur

rechten die de adviseur uit hoofde van wetgeving en/of de opdracht op het advies toekomen;

toerekenbare tekortkoming

een tekortkoming die te wijten is aan schuld, of krachtens wet, rechtshandeling of volgens in het verkeer geldende opvattingen, voor rekening van de schuldenaar komt. Onder in het verkeer geldende opvattingen wordt verstaan: een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend adviseur of opdrachtgever onder de betreffende omstandigheden en met inachtneming van normale oplettendheid – en waar het de adviseur betreft: met de voor de opdracht vereiste vakkennis en middelen uitgerust – had kunnen en behoren te vermijden;

uitvoeringskosten

de kosten van het uitvoeren van het object door de uitvoerende partijen, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

werk

ontwerpen, schetsen, plastische werken, uitvindingen en dergelijke in de zin van de Auteurswet 1912 en/of Rijkswet houdende regels met betrekking tot octrooi.

DNR 2011 hoofdstuk 1: begripsbepalingen.

De Nieuwe Regeling (DNR) 2011, herziening juli 2013.