Constructie Adviesbureau G en V Gardien en Vrolijk Hoofdstuk 8: Bepalingen van toepassing op de opzegging van de opdracht

Artikel 21: Wijze van opzeggen

  1. De opdracht wordt opgezegd door een aan de wederpartij gerichte schriftelijke mededeling, waarin ten minste de grond van de opzegging dient te worden vermeld alsmede de datum waarop de opzegging ingaat.
  2. Vermeldt de mededeling geen grond, dan wordt de opdracht geacht te zijn opgezegd volgens het bepaalde in artikel 24.

Artikel 22: Limitatieve regeling opzeggingsgronden

Buiten de in deze regeling geregelde opzeggingsgronden is ontbinding vande tussen partijen gesloten opdracht uitgesloten, tenzij de opdrachtgever een consument is.

Artikel 23: Algemene verplichtingen van partijen na opzegging van de opdracht

Na de opzegging van de opdracht is ieder der partijen verplicht de gerechtvaardigde belangen van de wederpartij in acht te nemen.


De Nieuwe Regeling (DNR) 2011, herziening juli 2013.